Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği (No: 2010/43)

25 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27796

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BAZI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/43)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan ürünlerin, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ve A.TR Belgesini haiz ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

             b) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

             c) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

             ç) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

             d) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

             e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımların Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olmama olasılığını,

             ifade eder.

             Firma tanımlaması

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde DTVS’de tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

             İthalatçı başvurusu

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

             (2) Kullanıcı Müsteşarlık web sayfasındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile DTVS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

             Numune ve şahsi eşya

             MADDE 6 – (1) Kullanıcı tarafından şahsi eşya veya numune olduğu beyan edilen ürünler için DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi doğrudan oluşturulur.

             a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

             b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

             Risk analizi 

             MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir. Risk analizinin esasları, gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Müsteşarlıkça belirlenir.

             (2) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             Fiili denetim

             MADDE 8 – (1) DTVS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için, Başvuru Formu (Ek-2) ve eki belgeler ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı’na sunulur.

             (2) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışında olduğunun belirlenmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             (3) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına (Ek-3) sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve buna ilişkin sonuçlar DTVS’de belirtilir.

             Kullanıcıya yapılan bildirimler

             MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla yapar.

             (2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin “Kullanıcıların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir.

             (3) Yapılan denetimde, ürüne ilişkin mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir.

             e-Uygunluk Belgesi’nin gümrüklere beyanı

             MADDE 10 – (1) İthal edilecek ürüne dair e-Uygunluk Belgesi’nin oluşturulduğu durumlar için firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

             Müeyyideler

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında,  31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

             İthalatçının sorumluluğu

             MADDE 12 – (1) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair e-Uygunluk Belgesi düzenlenmesi, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğunun teyidi anlamına gelmez.

             (2) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

             Yetki

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerinin 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde belirtildiği şekilde sonuçlandırılmasına izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir.

             Uygulamaya ilişkin önlemler

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.