Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış TicaretteStandardizasyon Tebliği (No: 2011/39)

22 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27913

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/39)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1de yer alan ürünlerin, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olup olmadığının ithalatta elektronik ortamda ve risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Avrupa Birliğüyesi ülkeler menşeli ve A.TR Belgesini haiz ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.

             Dayanak

             MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı ResmîGazetede yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 3  (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı DışTicaret Veri Sistemini,

             b) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

             c) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon DenetmenleriGrup Başkanlıklarını,

             ç)  Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

             d) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiğ«www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

             e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımların Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olmama olasılığını,

             ifade eder.

             Firma tanımlaması

             MADDE 4  (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılıResmî Gazetede yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğçerçevesinde DTVSde tanımlanması ve firma adına DTVSde işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmişolması gerekir.

             İthalatçı başvurusu

             MADDE 5  (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı ResmîGazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

             (2) Kullanıcı Müsteşarlık web sayfasınıDTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

             Numune, şahsi eşya ve kapsam dışı

             MADDE 6  (1) Kullanıcı tarafından şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu DTVSde beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi doğrudan oluşturulur.

             a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

             b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için siparişvermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

             (2) G.T.İ.P olarak Ek-1de yer almakla birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler DTVSde kapsam dışı olarak beyan edilir.

             Risk analizi 

             MADDE 7  (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir. Risk analizinin esasları, gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Müsteşarlıkça belirlenir.

             (2) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             Fiili denetim

             MADDE 8  (1) DTVS üzerinden yapılan başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilen risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için, Başvuru Formu (Ek-2) ve eki belgeler ithalatçıveya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı’na (Ek-3) sunulur.

             (2) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışında oldu